Adviesraad 

Sociaal Domein Leiderdorp


 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat hier om de lichtere vormen van hulp, voorzieningen en ondersteuning voor mensen met een beperking.

De Wet biedt de mogelijkheid tot het instellen van een adviesraad. De gemeente Leiderdorp heeft voor dit model gekozen en een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld.

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het College van burgemeester en wethouders - en indirect de gemeenteraad - over het beleidsterrein van de Wet.

Hij adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het lokale vastgestelde beleid, maar ook in regionaal samenwerkingsverband over regionale beleidszaken vanuit Holland Rijnland. 

Daarnaast kan de adviesraad ook ongevraagd over andere onderwerpen van het sociale domein adviseren, zoals jeugdzorg, wonen, passend onderwijs en werk en inkomen.

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en inwoners van Leiderdorp, hebben een maatschappelijke betrokkenheid en achtergrond en zijn door het College benoemd om de gezamenlijke belangen van de inwoners van Leiderdorp aangaande deze Wet te vertegenwoordigen ten aanzien van de gemeente (burgerparticipatie).

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar over actuele beleidszaken en daarnaast polst, informeert en oriënteert hij actief op ontwikkelingen en knelpunten van het gemeentelijk beleid in de samenleving. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op websites van de gemeente Leiderdorp en de eigen website van de raad. 

Hierop vindt u ook alle informatie over de werkzaamheden van de raad.

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp:
voorzitter@adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl


 

 

 

 Eerstvolgende vergadering: 23 februari 2023, 10.00 uur in het gemeentehuis